Morigen - Kurodai Sargo

Anzol Morigen Kurodai Sargo
– Chapinha
– Aço carbono
– Black

MORIGEN - KURODAI SARGO TAMANHO COR CARTELA
KURODAI SARGO Nº0,6 Preto 14 uni.
KURODAI SARGO Nº0,8 Preto 14 uni.
KURODAI SARGO Nº1 Preto 14 uni.
KURODAI SARGO Nº2 Preto 14 uni.
KURODAI SARGO Nº3 Preto 14 uni.
KURODAI SARGO Nº4 Preto 14 uni.
KURODAI SARGO Nº5 Preto 14 uni.
KURODAI SARGO Nº6 Preto 14 uni.
KURODAI SARGO Nº7 Preto 14 uni.
KURODAI SARGO Nº8 Preto 14 uni.
KURODAI SARGO Nº9 Preto 14 uni.
KURODAI SARGO Nº10 Preto 14 uni.