Maruto - Mutsu 9354R

Anzol Maruto 9354R – Mutsu
– Circle hook
– Aço carbono
– Black nickel

MARUTO - MUTSU 9354R TAMANHO COR CARTELA
MUTSU 9354R Nº4 Preto 10 uni.
MUTSU 9354R Nº6 Preto 10 uni.
MUTSU 9354R Nº8 Preto 10 uni.
MUTSU 9354R Nº10 Preto 10 uni.
MUTSU 9354R Nº12 Preto 10 uni.
MUTSU 9354R Nº14 Preto 10 uni.
MUTSU 9354R Nº18 Preto 10 uni.
MUTSU 9354R Nº20 Preto 10 uni.
MUTSU 9354R Nº22 Preto 10 uni.
MUTSU 9354R Nº24 Preto 10 uni.